Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela.

Osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się nieskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia;
 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo;
 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł
  (od 1 października 2019 r. – 800,00 zł);
 4. Świadczenie z funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500,00 zł na osobę uprawnioną.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie);
 2. osobie umieszczonej w pieczy zastępczej;
 3. osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

 Wzory wniosków i oświadczeń dostępne pod adresem:

www.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce
Data utworzenia:2020-07-02
Data publikacji:2020-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Monika Kulka
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Stypka
Liczba odwiedzin:652