Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE

§ 1

Centrum Usług Społecznych w Adamówce, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Gminy Adamówka, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2

 1. Siedzibą Centrum jest Urząd Gminy Adamówka, Adamówka 97, 37-534 Adamówka.
 2. Terenem działania Centrum jest Gmina Adamówka.

§ 3

Centrum prowadzi swoją działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz innych przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111),
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
 7. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),
 8. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
 9. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348
  z późn. zm.).
 10. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.),
 11. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716),
 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061
  z późn. zm.),
 13. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 14. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 15. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.),
 16. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z poźn. zm.),
 17. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
 18. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
 19. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 20. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późn .zm.),
 21. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),
 22. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

§ 4

Centrum realizuje:

 1. wszystkie zadania, realizowane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Adamówce,
 2. nierealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce do dnia utworzenia Centrum zadania z zakresu:
 1. opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
 2. realizowania programu/programów usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
 3. organizowania społeczności lokalnej.

§ 5

Celem działania Centrum jest:

 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 • pomoc w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w miarę możliwości Centrum;
 • wypracowanie partycypacyjnego modelu usług społecznych, w którym działania instytucjonalne wspierane są przez organizacje samorządowe, podmioty ekonomii społecznej i osoby fizyczne.

§ 6

 1. Do zadań Centrum Usług Społecznych należy:
 • zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych przekazanych do realizacji centrum, w tym określonych w programie usług społecznych;
 • prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
 • opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
 • realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
 • realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji centrum, w tym zadań z zakresu pomocy społecznej;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie usług społecznych (działania wspierające);
 • opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w przypadku braku określenia tych standardów w obowiązujących przepisach, oraz ich wdrażanie;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy.
 1. Centrum może realizować usługi społeczne będące zadaniami własnymi gminy oraz zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie.

§ 7

Centrum realizuje ponadto następujące rodzaje zadań:

 1. zadania z zakresu wspierania rodziny i dziecka, pracę z rodziną i poszczególnymi jej członkami, w szczególności poprzez prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, asystenturę na rzecz rodzin wymagających usprawnienia funkcjonowania w życiu codziennym, nauki pełnienia ról i zadań społecznych oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka;
 2. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 1. opiekę i wsparcie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych realizowaną m.in. poprzez świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących zaspokajanie potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;
 3. pracę socjalną;
 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 5. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 6. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 7. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

3. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
5. zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
6. zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności:

 1. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 2. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń przewidzianych ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin,
 3. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania świadczenia dobry start,
 6. prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania karty dużej rodziny,
 7. realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz stała współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
 8. prowadzenie zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

7. zadania wynikające z uchwał rady gminy i zarządzeń wójta oraz inne zadania jeżeli
z odrębnych przepisów wynika, że obowiązek ich realizacji należy do zadań ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

§ 8

1. Przy wykonywaniu zadań Centrum:

 1. oferuje określone usługi społeczne wszystkim osobom uprawnionym (zasada powszechności);
 2. ma na względzie dobro osób korzystających z usług społecznych, w szczególności potrzebę respektowania poczucia ich podmiotowości i bezpieczeństwa (zasada podmiotowości);
 3. zachowuje standardy jakości usług społecznych (zasada jakości);
 4. zmierza do zapewnienia usług społecznych jak najpełniej odpowiadających na potrzeby wspólnoty samorządowej, z uwzględnieniem różnych faz życia oraz sytuacji rodzin (zasada kompleksowości);
 5. współpracuje z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi (zasada współpracy);
 6. mając na względzie potrzeby wspólnoty samorządowej, podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia oferty usług społecznych, przy wykorzystaniu potencjału podmiotów realizujących usługi społeczne na obszarze działania centrum (zasada pomocniczości);
 7. dąży do wzmocnienia więzi społecznych oraz integracji i rozwoju wspólnoty samorządowej (zasada wzmacniania więzi społecznych).
 1. Współpraca, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu, odbywa się z uwzględnieniem suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 9

 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności i reprezentuje Centrum na zewnątrz.
 2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Wójt Gminy Adamówka.
 3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta, o ile jest to niezbędne dla realizacji statutowych zadań Centrum.
 4. Dyrektor Centrum odpowiedzialny jest przed Wójtem Gminy Adamówka za jego działalność, a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań statutowych.
 5. Dyrektor Centrum składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie usług społecznych i pomocy społecznej, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
 6. Dyrektor Centrum jednocześnie wykonuje zadania organizatora usług społecznych.

§ 10

1. W ramach struktury organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

 1. Stanowisko Dyrektora Centrum Usług Społecznych;
 2. Stanowisko Głównego Księgowego Centrum;
 3. Zespół ds. organizowania usług społecznych, w skład którego wchodzą:
  • Organizator Usług Społecznych – kierujący zespołem oraz
  • Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych w liczbie dostosowanej do potrzeb wynikających z uwarunkowań lokalnych,
  • Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka”;
 4. Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w skład którego wchodzą:
  • Organizator Pomocy Społecznej – kierujący zespołem oraz
  • Specjaliści Pracy Socjalnej,
  • Pracownicy Socjalni,
  • Asystent Osoby Niepełnosprawnej;
 5. Stanowisko Organizatora Społeczności Lokalnej;
 6. Zespół do spraw asysty rodzinnej;
 7. Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych, Wychowawczych i Karty Dużej Rodziny, w skład którego wchodzą:
  • Inspektorzy Centrum.

2. Wymienione w ust. 1 zespoły mogą stanowić jednoosobowe stanowiska pracy.

§ 11

Szczegółową organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres działania poszczególnych zespołów organizacyjnych i zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Centrum.

§ 12

Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, instrukcji, regulaminów w sprawach dotyczących funkcjonowania Centrum.

§ 13

 1. Dyrektor Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum.
 2. Stosunki pracownicze w Centrum reguluje Regulamin Pracy nadawany zarządzeniem Dyrektora.

§ 14

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z właściwymi przepisami dysponuje wyodrębnionymi rachunkami bankowymi.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§ 15

 1. Majątek Centrum stanowi własność Gminy Adamówka.
 2. Dyrektor Centrum zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 16

Centrum używa podłużnej pieczęci o treści:

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W ADAMÓWCE
Adamówka 97, 37-534 Adamówka
tel. 16 622 90 01
NIP 7941669590 * REGON 650003475

§ 17

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Społecznych w Adamówce
Data utworzenia:2021-07-01
Data publikacji:2021-07-01
Osoba sporządzająca dokument:Malwina Misiąg
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Stypka
Liczba odwiedzin:1253